ABOUT

Cur­ricu­lum Vitae, jan­u­ari 2016
Wouter Bloe­men­dal 09-06-1979

Ves­tig­ingsadres:
AEON5 DESIGN
Sartre­straat 2
7323 GT Apel­doorn
06–39236019

Externe werk­plek:
Ketel­huis Apel­doorn (bezoek alleen op afspraak)
Veld­huis­straat 7
7311PG Apel­doorn
www.ketelhuisapeldoorn.nl

Oplei­d­ing

2000 — 2006
The Design Acad­emy te Eind­hoven (diploma behaald)
1995 — 1999
Het Grafisch Lyceum te Zwolle (diploma behaald)

Werk­er­var­ing

2011
Ontwerp en uitvo­er­ing van aan­kled­ing voor het Boeken­bal 2011
Vond plaats op het the­ater­podium in de Stadss­chouw­burg Amsterdam

Ontwerp van poster en flyer voor de Film­nacht bij de Gigant

VJ optre­den voor het nieuw­jaars­feest in pop­podium de Gigant
Gebruik mak­end van videomapping.

2010
Ontwerp en uitvo­er­ing van aan­kled­ing voor ‘Wil ik ook!‘
Kun­st­pro­ject voor de entree van een the­ater­voorstelling voor dove kinderen.

Ontwerp en uitvo­er­ing van aan­kled­ing voor het Kinder­boeken­bal 2010
Vond plaats in het Muziekge­bouw aan ‘t IJ in Amsterdam

Ontwerp van poster en flyer voor de Fil­mOase 2010 voor filmthe­ater de Gigant

Ontwerp en uitvo­er­ing van aan­kled­ing voor het Boeken­bal 2010
Vond plaats op het the­ater­podium in de Stadss­chouw­burg Amsterdam

Ontwerp van poster en flyer voor de Film­nacht bij de Gigant

Diverse VJ optre­dens bij pop­podium de Gigant

2009
Ontwerp van poster en flyer voor de Fil­mOase 2009 voor filmthe­ater de Gigant. Pro­motie­ma­te­ri­aal voor de film­pro­gram­mer­ing (zomer 2009)

Opmaak en ver­vaardig­ing van typografis­che bor­d­jes voor nin­nananna
Deze bor­d­jes hangen in een buurt­mu­seum over wiegeliedjes

Het ontwer­pen van het Gigant Danst logo &
het opzetten van een VJ actvoor deze dansavond

2008
The­ater­poster ontwerp voor schouw­burg Orpheus te Apel­doorn
The­ater­voorstelling Van Hart tot Hart met Gerda Havertong

2007 — 2008
Poster ontwer­pen voor cul­tureel cen­trum de Gigant & CODA
Meerdere posters voor film– & muziekvoorstellingen

2007 — 2008
Tijdelijk con­tract als mul­ti­me­dia ontwer­per bij VAPA
Ontwer­pen van edu­catieve (dig­i­tale) lesmod­ules voor de papierindustrie

2005 — 2006
Tijdelijke tech­nis­che onder­s­te­un­ing van een illus­tra­tor in Ams­ter­dam
Dig­i­tale onder­s­te­un­ing van Theo van den Boogaard

2005
Free­lance opdracht, ontwer­pen van de huis­stijl voor Esly Fash­ion
Een stof­fen­winkel op het eiland Aruba

2004
Tijdelijk con­tract bij C.M.A. foun­da­tion te Ams­ter­dam
Ontwerp van de huis­stijl voor Coach6 (edu­catieve soft­ware) en de iconen

2004
Tijdelijk medew­erker bij Stu­dio Ron van Roon te Ams­ter­dam (1 maand)
Medew­erker van de grafis­che stu­dio (boekomslagen/theaterposters etc.)

2003 — 2004
Stage bij Stu­dio Ron van Roon te Ams­ter­dam
Medew­erker van de grafis­che stu­dio (boekomslagen/theaterposters etc.)

2003
Free­lance opdracht voor Mar­cel Wan­ders (audio­vi­suele onder­s­te­un­ing)
Het ver­zor­gen van een film­pje ter onder­s­te­un­ing van zijn lezing

2002
Free­lance opdracht voor de uit­gev­erij Else­vier
Illus­traties en ico­nen voor een muziek­boek over dementerende ouderen

2000 — 2001
Part­time werkne­mer bij het Week­end­nieuws een regionale krant in Eind­hoven
Het opmaken van adver­ten­ties en pagina’s voor kranten

1999 — 2000
Part­time werkne­mer bij Arti­text een reclame­bu­reau in de regio Eind­hoven
Het opmaken van adver­ten­ties en pagina’s voor kranten

1999
Werkne­mer bij Wegener Uit­gev­erij Gelderland-Overijsel (W.U.G.O.)
Hoofd van de Grafis­che stu­dio (tijdelijk con­tract van 2 maanden)

1998 — 1999
Free­lance opdrachten voor de uit­gev­erij Intro
Illus­traties voor ver­schil­lende boeken

1998 — 1999
Free­lance opdracht voor Hoge School Haar­lem, afdel­ing S.O.S.A.
Ontwer­pen & uitvo­eren van de beweg­wi­jz­er­ing in de school

1998 — 1999
Stage bij Wegener Uit­gev­erij Gelderland-Overijsel (W.U.G.O.)
Medew­erker van de Grafis­che stu­dio (het hele drukproces)

1997 — 1998
Stage bij Com­mu­ni­catie Groep Apel­doorn (C.G.A.)
Het opmaken van adver­ten­ties en pagina’s voor kranten

Vaardighe­den

Con­ceptueel denken
Grafisch vor­mgeven
Indus­trieel ontwer­pen
Mul­ti­me­dia ontwer­pen
Illus­tr­eren
Fotografie
Videobe­w­erk­ing
Ani­meren
Houtbewerking

Com­puter vaardigheden

Pho­to­shop
Illus­tra­tor
Quark X-press
In-Design
Pre­mière
Flash
Diverse VJ software

Comments are closed.